Disclaimer

Disclaimer voor www.Geisha4all.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van de content zoals getoond op www.geisha4all.nl, en zoals deze beschikbaar is gesteld door Geisha4all. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Algemeen

Alle op de website getoonde entertainers zijn 18 jaar of ouder.Wij hechten waarde aan de privacy van onze modellen. Gebruik van materiaal van Geisha4all.nl is onderhavig aan de volgende voorwaarden:

1. Gebruik van informatie zoals vermeld op de website

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

2. Geen garantie op juistheid

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Geisha4all te mogen claimen of te veronderstellen.

Geisha4all streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en/of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.