Algemene voorwaarden

Inleiding

In het vervolg van deze tekst beschrijven wij onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn van toepassing als u gebruikt maakt van en bestellingen plaatst via onze website www.geisha4all.nl. De Algemene Voorwaarden bevatten belangrijke informatie voor u als klant. Wij raden u aan deze voordat u een bestelling plaats goed door te lezen.

Definities:

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.
Klant: Een natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder die een overeenkomst aan mag gaan of een zakelijke bestuurder van een rechtspersoon, ondernemer of zzp’er die namens een bij de Kamer van Koophandel ingeschreven entiteit overeenkomsten mag aangaan.
Medewerkers/performer: de via geisha4all te boeken entertainers voor de aangeboden dienstverlening.
Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Geisha4all en Klant, waar de Algemene Voorwaarden betrekking op hebben.
Tarieven: de op www.geisha4all.nl getoonde bedragen.
Website: www.geisha4all.nl

Artikel 1. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van Geisha4all, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Geisha4all slechts bindend, indien en voor zover deze door Geisha4all schriftelijk zijn aanvaard.

1.3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 2. Dienstverlening en Tarieven

2.1. De dienstverlening van Geish4all bestaat uit het aanbieden van producten en thema’s voor de diverse typen feesten. 

2.2. De dienstverlening is vanuit zakelijk oogpunt.

2.3. De dienstverlening beoogt niet het initiëren van erotisch of intiem contact

2.4. Geisha4all kan aanvullende eisen stellen aan Klant die van de dienstverlening gebruik wilt maken. Denk aan eisen voor de minimale of maximale leeftijd, of aantoonbare inschrijvingen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

2.5. Geisha4all stelt de volgende leeftijdseis: Klant dient minimaal 18 jaar te zijn om gebruik te maken van diensten.

2.6. Alle vermelde Tarieven zijn standaard bedragen per uur.

2.7. Buiten de randstad zal Geisha4all een bedrag van € 50,- aan reiskosten per transactie hanteren.

2.8. Alle getoonde Tarieven zijn exclusief BTW.

2.9. Tarieven hebben alleen betrekking op de aangeboden producten en thema’s en de door klant gewenste medewerkers. Alle overige kosten als kosten voor locaties of consumpties komen voor rekening klant.

2.10. Geisha4all spant zich in om de dienstverlening aan Klanten zonder storingen te laten verlopen. Geisha4all kan niet instaan voor continue beschikbaarheid van de diensten.

2.11. Als er onderhoud aan de Website wordt verricht dan zal Geisha4all dit zoveel mogelijk vooraf aankondigen en de overlast hiervan zoveel mogelijk beperken.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

3.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Geisha4all en voldoen aan de daarbij door Geisha4all gestelde voorwaarden.

3.2. Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Geisha4all onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.

In de bevestiging aan Klant staan vermeld:

– Het bestelde product;
– Totale overeengekomen prijs;
– De gewenste datum en tijd waarop de dienstverlening plaatsvindt (leverdatum).

3.3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op ander wijze aangaan van Overeenkomst door klant onjuiste gegevens zijn verstrekt heeft Geisha4all het recht om pas aan haar verplichtingen te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

3.4. Geisha4all kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichting kan voldoen, maar ook van feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Geisha4all op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzonder voorwaarden, zoals een vooruitbetaling te verbinden.

3.5. Mocht Klant onverhoopt om duidelijke redenen van Overeenkomst af willen zien dan kan Klant dit tot uiterlijk 4 uur voor aanvang van de afspraak kenbaar maken door een e-mail te sturen aan info@geisha4all.nl. 

3.6. De medewerkers hebben het recht om, indien zij twijfelen aan de oprechtheid van Klant, de afspraak eenzijdig af te zeggen. Geisha4all zal Klant van de afzegging op de hoogte stellen. Eventuele gemaakte kosten door Klant in het vastleggen van de entertainers (aanbetaling) of door klant gemaakt kosten voor locatie(s) zullen niet door Geisha4all worden vergoed.

Artikel 4 Gedrag Klanten

4.1. Het is Klant niet toegestaan om onfatsoenlijk, onrechtmatig of in strijd met de wet te handelen jegens de medewerkers, of anderen hiertoe aan te zetten, of aan te moedigen.

Het is hem/haar bijvoorbeeld verboden om:

• bedreigende taal te gebruiken jegens de medewerkers;
• onrechtmatige teksten, beeld- en/of geluidmateriaal te plaatsen op de eigen websites en social media;
• teksten of beeld- en/of geluidsmateriaal te plaatsen dat inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms-) rechten van derden of de privacy van de medewerkers;

4.2. Het is Klant bovendien niet toegestaan om:

• onwaarheden jegens de medewerkers te vermelden;
• gerichte erotische berichten over de medewerkers te verspreiden of op aan Geisha4all gerelateerde social media achter te laten;
• commerciële informatie te verspreiden;
• schade of hinder aan andere Klanten toe te brengen;
• racistische of aanstootgevende uitingen te doen op aan Geisha4all gerelateerde social media;
• informatie uit ‘testimonials” van de medewerkers op enige wijze openbaar te maken, te verveelvoudigen of anderszins te (her)gebruiken zonder uitdrukkelijke toestemming van het model;

4.3. Als een Klant handelt in strijd met het gestelde artikel 4.1 of 4.2 kan Geisha4all ertoe over gaan een melding van inbreuk van privacy regels te melden bij overheidsinstanties en wettelijke gezag.

4.4. Klant accepteert dat Geisha4all als hiervoor een redelijke aanleiding bestaat, de door hem aangeleverde gegevens en gedrag kan controleren in verband met mogelijke overtredingen van artikel 4.1 en 4.2.

Artikel 5. Betaling

5.1. Klant dient betalingen aan Geisha4all volgens de op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Geisha4all is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en is vrij deze van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.

5.2. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij/zij door Geisha4all is gewezen op de te late betaling en Geisha4all de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Geisah4all gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van €40,-. Geisha4all kan ten voordele van Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 6. Garantie en klachten

6.1. Indien Klant een klacht heeft over de dienstverlening van Geisha4all, dan kan Klant per e-mail bij Geisha4all een klacht indienen. Zie hiervoor de contactgegevens onder aan deze Algemene Voorwaarden.

6.2. Geisha4all geeft Klant zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op de klacht. Indien het niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven dan zal Geisha4all binnen 7 dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

6.3. Gezien de aard van de aangeboden dienstverlening kan Geisha4all geen andere garantie geven dan dat zij en de medewerkers ernaar streven Klant zo goed als mogelijk van de gevraagde service op het gewenste moment te voorzien.

6.4. Garantie op de geboden dienstverlening eindigt gelijktijdig met einde dienstverlening.  

Artikel 7. Persoonsgegevens en Privacyverklaring

7.1. Geisha4all verwerkt de persoonsgegevens van de Klant conform de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming). Zij zal nimmer persoonsgegevens aan derden verstrekken.

7.2. Klanten dienen de privacy van de getoonde medewerkers te respecteren. Bij gerede twijfel aan de oprechtheid van Klant zal Geisha4all contact op nemen met de autoriteiten.

7.3. Alle medewerkers zijn 18 jaar of ouder.

Artikel 8. Slotbepalingen

8.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

8.2. Voor zover door regels van dwingend recht niet ander wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegd Nederlandse rechter in het arrondissement waar Geisha4all gevestigd is.

Contactgegevens:

Geisha4all is een handelsnaam van Okapy Projects Events.

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 68340877.

Okapy Projects Events is gevestigd te Delft.